QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê một số nội dung mới của Thông tư 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 có liên quan với quy định về thời hạn sử […]