Bằng quá hạn phải thi mô phỏng Từ sau ngày 01/01/2023, tất cả các trường hợp bằng quá hạn từ 3 tháng trở lên khi sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe ô tô thì đều phải thực hiện thêm một nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống […]