Phương pháp chấm điểm cho mỗi tình huống:

* Học viên nhấn phím CÁCH để lựa chọn đúng thời điểm nguy hiểm với các điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 (điểm tối đa là 5đ). Nếu chọn sai thời điểm sẽ là 0đ.

* Phiên bản sử dụng 1.2.3 -> [Xem thay đổi ở bản này]

* Bạn đã biết chưa? 12 đề thi mô phỏng online [Nhấn vào đây!]

Kết quả tình huống của bạn :

* Số tình huống : 1

* Điểm đạt được: -

* Thời điểm chọn: -

* Kết quả: -

Daotaolaixehd- Phạm Bằng

Đi CHUYỂN TÌNH HUỐNG:(sử dụng chuột hoặc phím mũi tên)

TH 1
TH 2
TH 3
TH 4
TH 5
TH 6
TH 7
TH 8
TH 9
TH 10
TH 11
TH 12
TH 13
TH 14
TH 15
TH 16
TH 17
TH 18
TH 19
TH 20
TH 21
TH 22
TH 23
TH 24
TH 25
TH 26
TH 27
TH 28
TH 29
TH 30
TH 31
TH 32
TH 33
TH 34
TH 35
TH 36
TH 37
TH 38
TH 39
TH 40
TH 41
TH 42
TH 43
TH 44
TH 45
TH 46
TH 47
TH 48
TH 49
TH 50
TH 51
TH 52
TH 53
TH 54
TH 55
TH 56
TH 57
TH 58
TH 59
TH 60
TH 61
TH 62
TH 63
TH 64
TH 65
TH 66
TH 67
TH 68
TH 69
TH 70
TH 71
TH 72
TH 73
TH 74
TH 75
TH 76
TH 77
TH 78
TH 79
TH 80
TH 81
TH 82
TH 83
TH 84
TH 85
TH 86
TH 87
TH 88
TH 89
TH 90
TH 91
TH 92
TH 93
TH 94
TH 95
TH 96
TH 97
TH 98
TH 99
TH 100
TH 101
TH 102
TH 103
TH 104
TH 105
TH 106
TH 107
TH 108
TH 109
TH 110
TH 111
TH 112
TH 113
TH 114
TH 115
TH 116
TH 117
TH 118
TH 119
TH 120