Phương pháp chấm điểm :

* Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm là 5đ và 0đ.

- 5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần phải xử lý.

- 0 điểm: Mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn.

* Học viên lựa chọn được giữa hai mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm. (tối đa điểm cho mỗi tình huống là 5đ)

* Mách bạn: 12 đề thi mô phỏng chuẩn [Nhấn vào đây!]

Kết quả tình huống của bạn :

* Số tình huống : 1

* Điểm đạt được: -

* Thời điểm chọn: -

* Kết quả: -

Daotaolaixehd- Phạm Bằng

Đi CHUYỂN TÌNH HUỐNG:(sử dụng chuột hoặc phím mũi tên)

TH 1
TH 2
TH 3
TH 4
TH 5
TH 6
TH 7
TH 8
TH 9
TH 10
TH 11
TH 12
TH 13
TH 14
TH 15
TH 16
TH 17
TH 18
TH 19
TH 20
TH 21
TH 22
TH 23
TH 24
TH 25
TH 26
TH 27
TH 28
TH 29
TH 30
TH 31
TH 32
TH 33
TH 34
TH 35
TH 36
TH 37
TH 38
TH 39
TH 40
TH 41
TH 42
TH 43
TH 44
TH 45
TH 46
TH 47
TH 48
TH 49
TH 50
TH 51
TH 52
TH 53
TH 54
TH 55
TH 56
TH 57
TH 58
TH 59
TH 60
TH 61
TH 62
TH 63
TH 64
TH 65
TH 66
TH 67
TH 68
TH 69
TH 70
TH 71
TH 72
TH 73
TH 74
TH 75
TH 76
TH 77
TH 78
TH 79
TH 80
TH 81
TH 82
TH 83
TH 84
TH 85
TH 86
TH 87
TH 88
TH 89
TH 90
TH 91
TH 92
TH 93
TH 94
TH 95
TH 96
TH 97
TH 98
TH 99
TH 100
TH 101
TH 102
TH 103
TH 104
TH 105
TH 106
TH 107
TH 108
TH 109
TH 110
TH 111
TH 112
TH 113
TH 114
TH 115
TH 116
TH 117
TH 118
TH 119
TH 120